020 619 16 13
Pieter Calandlaan 104
Amsterdam

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dierenkliniek Osdorp
ten behoeve van het kattenpension

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Kattenpension: het kattenpension poesdorp danwel de aan het kattenpension verbonden medewerkers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die door de directie gemachtigd zijn een opdracht te aanvaarden;
Eigenaar: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan het kattenpension de opdracht heeft verstrekt tot het verzorgen van katten gedurende een bepaalde overeengekomen periode;
Pensionprijs; de financiële vergoeding – exclusief kosten- die het kattenpension voor de uitvoering van de opdracht maakt;
Kosten: alle door het kattenpension te maken kosten, behoudens de pensionprijs, verbandhoudende met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen de kosten van een dierenarts of andere derden.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke door het kattenpension worden aangegaan. Tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk aan het kattenpension kenbaar gemaakt gaat de klant of enig andere (rechts-)persoon akkoord met deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat door de eigenaar een reserveringsafspraak is gemaakt. Een schriftelijke bevestiging van de reservering en de algemene voorwaarden worden aan de eigenaar toegezonden. Een overeenkomst is onherroepelijk en kan niet, ook niet deels, worden geannuleerd.

Pensionprijs

De vermelde prijzen gelden per dag, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
De betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het kattenpension verschuldigd is, dient contant te worden voldaan bij het brengen van het gastdier. Zowel de dag van het brengen als de dag van het ophalen worden als volledige dagen berekend.
Bij eerder ophalen c.q. later brengen van het gastdier blijft de cliënt de gehele reserveringssom aan het kattenpension verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. Indien het gastdier later wordt opgehaald dan afgesproken, dient de cliënt de afgesproken prijs per dag gedurende de extra dagen bij het ophalen contant te voldoen.

Annulering

Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 30 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de cliënt aan het kattenpension de gehele reserveringssom verschuldigd. Uitzondering hierop is ziekte of overlijden van het gastdier danwel overmacht aan de zijde van de cliënt. Mits het een en ander ten genoegen van het kattenpension wordt aangetoond.

Verplichte vaccinaties en preventieve maatregelen

Voorwaarde voor pensionbezoek is een jaarlijkse vaccinatie tegen katten- en niesziekte. Daarnaast is de neusdruppelvaccinatie verplicht. Dit is de zogeheten Bordetella-enting die extra bescherming geeft tegen een speciale vorm van niesziekte. Katten die nog niet eerder gevaccineerd zijn of waarvan de vaccinaties verlopen zijn dienen tweemaal gevaccineerd te worden tegen katte- en niesziekte met 3 weken tussentijd. Het gastdier is minimaal een maand voor het verblijf gevaccineerd en het vaccin is nog minimaal een maand na het eindigen van het verblijf werkzaam.
Het gastdier wordt op de dag van aankomst door een medewerker van het pension behandeld tegen vlooien en wormen. De kosten van deze behandeling zijn inbegrepen in de pensionprijs.
Indien het gastdier dieetvoeding en/of medicijnen gebruikt, draagt de cliënt er zorg voor dat het pension voldoende van dit voer c.q. medicijnen ter beschikking heeft voor de duur van het verblijf. Dit geeft geen recht op verrekening van welke kosten ook.

Ziekte van het gastdier

Indien medische hulp en/of verzorging noodzakelijk is, zulks uitsluitend ter beoordeling van het kattenpension, zal deze hulp/verzorging worden geboden door de aan het kattenpension verbonden dierenartspraktijk. De kosten daarvan zijn voor rekening van de eigenaar. Het kattenpension verplicht zich om, wanneer het gastdier wordt opgehaald, verslag te doen van eventuele bijzonderheden.

Overlijden van het gastdier

Indien het gastdier tijdens het verblijf onverhoopt komt te overlijden, brengt het kattenpension de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot van het gastdier zal worden bewaard en op een afgesproken moment aan de cliënt overhandigd, tenzij anders overeengekomen.

Huisregels

Om de rust in de kattenverblijven te handhaven, brengen en halen wij de gastdieren zelf naar en uit de verblijven. U bent wel in de gelegenheid om het verblijf te bezichtigen.
Uit hygiënisch oogpunt vragen wij u geen dekentjes, mandjes, kussentjes of speelgoed mee te brengen. Uw kat heeft in ons verblijf voldoende zacht slaapmateriaal en speelgoed tot zijn beschikking.
Het vervoersmandje wordt weer aan u mee terug gegeven. Wij beschikken niet over voldoende ruimte om deze tijdens het verblijf te bewaren.
Het brengen en ophalen van het gastdier dient te geschieden volgens afspraak op werkdagen.
Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten voor het brengen en halen van gastdieren.

Aansprakelijkheid

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het kattenpension, aanvaardt het kattenpension geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
Het gastdier verblijft in het kattenpension voor risico van de cliënt.
Het kattenpension is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van meegebrachte eigendommen van de cliënt. Te denken valt aan manden, dekentjes, en speeltjes ten behoeve van het gastdier.

Klachten

Klachten over de uitvoering van het pensionverblijf dienen schriftelijk, uitvoerig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na het verstrijken van het pensionverblijf te worden ingediend bij Dierenkliniek Osdorp.